Schaeckcroneyke

anno onses heeren 1688-1689

de schaeckklub heeft alweer
naar aloude traditie
de bend bijeengegaerd
voor straffe competitie

een wedkamp is gepland
in ’t spele van partijen
voorsien van luttel teyd
en toch nog blunders mijen

den leider van ’t tornooi
verklaert d’inscriptie open
en een kwartier nadien
is die reeds afgeloopen

het is pas kwart voor acht
edoch wat siet mijn ooghe
staet daer niet pier deboeck
reeds over ’t bord geboge

intusschen is de jeugd
oock aen het bord geseeten
want met hun grote broers
willen se sich eens meeten

kris stefaan en jan en ben
hoera voor al die knaepen
na ’t eindspel vlug naer bed
’t is teyd om te gaen slaepen

oock assche heeft gestuurd
niet zonder aspiratie
met veel talent gespierd
een sterke delegatie

een nachtreis ver uit moorsel
alras hierheen getoogen
financieheer valeer
om ’t spelpeil te verhoogen

godfried de bonte ridder
opnieuw sijn ros bereeden
één blunder per partij
den strijd is weer gestreden

en moet daer niet den herman
den draeger van de croone
gesierd met dubbelslag
den besten sich weer toonen

trouwe peiler van gambiet
ment trees en karavaan
waeterkansje in’t verschiet
och laet hem in de waen

ons ilda frissche freule
gesnoerd in steyf corset
op d’allereerste prijs
haer sinnen heeft geset

of onse president
nog titelpretendent is
spijts jicht en groene knies
als er genoeg trappist is

met den croone nooit gesierd
draegt droef sijn lot met schade
de lauweren niet gevierd
doch slaet oock sijn gade gade

westvlaemschen baerd duivel doetal
in tuinfeest en klubgala
open opwijks overal
tienvoudig danck oock aan bh

en steeds nog niet gesien
den fred van masenseele
al meer dan een maend of tien
durft ie nog koomen speelen

nog vlug een naem erbij
jeeveederdoo comt binnen
een zoen aen elcke meid
het tornooi can beginnen

den wedstrijd is gestart
om klokslag hallef negen
en ieder denckt in ’t hart
van ’t bord sal ick hem veegen

vervolg misschiene
binnen een maend of tiene
Ridder Jan Gambiet

Jan Dierickx

 

Uit ’t Gambietje nr.20 van Augustus 1988

Advertenties